Servizos AP: Utilización das instalacións portuarias

COEFICIENTES CORRECTORES

Definidos no artículo 166 del RD 2/2011 de 5 de septiembre, polo que se aproba o “Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante”. Durante o vigor da “Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos  Generales del  Estado  para  el año 2017”, os coeficientes correctores a aplicar pola Autoridade Portuaria de Ferrol- San Cibrao ás tasas del buque, da mercadoría y do pasaxe, serán os indicados no seguinte cadro (publicados na la Ley 3/2017, de 27 de xuño, de Presupuestos Xerales do Estado para o ano 2017):

COEFICIENTES CORRECTORES-Ley 11_2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

BONIFICACIÓNS

As bonificacións previstas no artículo 245 del Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 de septiembro, a aplicar durante o vigor da “Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos  Generales del  Estado  para  el año 2017” pola Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao ás tasas do buque, da mercadoría e do pasaxe e, no seu caso, as súas condicions de aplicación, serán as indicadas na tabla seguinte (publicados na Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Presupuestos Xerales do Estado para o ano 2017):

BONIFICACIONES -Ley 11_2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS

Pesca fresca: Enviarase o formato por correo electrónico
Pasaxe: Enviarase o formato por correo electrónico
Acopio de mercadorías na zona de tránsito ou maniobra: Enviarase o formato por correo electrónico