Accesibilidade

Política de accesibilidade

A Autoridade Portuaria de Ferrol – San Cibrao comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, pola que se traspoñe a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de Outubro de 2016.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.apfsc.com.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

a) falta de conformidade co RD 1112/2018

  • Poderían existir fallos puntuais no uso dalgunhas etiquetas de marcado semántico, como aniñamento incorrecto de elementos, espazamento e marcado de parágrafos, falta de estrutura xerárquica sen saltos en cabeceiras o estruturación en táboas e listas [requisito 9.1.3.1 Información e relacións de UNE-EN 301549:2019] e [requisito 9.1.4.12 Espazamento do texto de UNE-EN 301549:2019].
  • Podería existir alguna descrición non suficientemente indicativa do seu propósito nalgún título, cabeceira, etiqueta ou ligazón [requisito 9.2.4.2 Titulado de páxinas de UNE-EN 301549:2019], [requisito 9.2.4.4 Propósito das ligazóns de UNE-EN 301549:2019] e [requisito 9.2.4.6 Cabeceiras e etiquetas de UNE-EN 301549:2019].

b) carga desproporcionada

Non aplica.

c) o seguinte contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

  • Arquivos ofimáticos en PDF ou noutros formatos, como aplicacións, publicados antes del 20 de Septiembre de 2018, que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.
  • Contido multimedia pregravado de base temporal publicado antes da entrada en vigor do Real Decreto.
  • Servicios de mapas e cartografía en liña.
  • Contidos de terceiros non financiados nin desenvolvidos pola Autoridade Portuaria de Ferrol – San Cibrao.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 22 de Outubro de 2020.
O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.
Última revisión da declaración: 29 de Outubro de 2020.

Observacións e datos de contacto

Conforme ó estipulado no artigo 10 do RD 1112/2018, a comunicación de incumprimento de requisitos, contidos excluidos, queixas, suxestións, e, en xeral, calquera outra consulta en materia de accesibilidade, realizarase a través dos seguintes procedementos habilitados dentro do catálogo de trámites da Sede Electrónica:

Ou a través de calquera das canles de contacto complementarias da Autoridade Portuaria de Ferrol – San Cibrao.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Autoridade Portuaria de Ferrol – San Cibrao.

Procedemento de aplicación

No caso de que a resposta a unha solicitude de información ou queixa fora insatisfactoria, ou ésta houbera sido desestimada, de conformidade co artigo 13 do RD 1112/2018, pódese exercitar o dereito de reclamación a través do procedemento de Reclamación contra a resposta a unha Solicitude de Información Accesible ou Queixa relacionada coa accesibilidade de sitios web e apps habilitado dentro do catálogo de trámites da Sede Electrónica.

Contido opcional

Data da última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 29 de Outubro de 2020.